ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์เกาหลี ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : อจลา เตชะพิชญภักดี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเรียนภาษาเกาหลีสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือคำศัพท์ คำศัพท์เป็นพื้นฐานการแสดงออกด้านการพูดและการเขียน และเป็นพื้นฐานความเข้าใจด้านการอ่านและการฟัง คำศัพท์มีหน้าที่หลักในการสื่อความหมาย หมายความว่ามนุษย์สามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้ไวยากรณ์แต่หากไม่มี คำศัพท์จะทำให้การสื่อสารอาจเป็นเรื่องยากและอาจเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นคำศัพท์จึงกลายเป็นองค์ประกอบหลักของความสามารถในการสื่อสาร และการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม จำนวนคำศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีได้เรียนรู้สามารถในการกำหนดทักษะ การสื่อสาร ยิ่งรู้จำนวนคำศัพท์มากเท่าใดการสื่อสารก็ราบรื่นมากเท่านั้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมายและตัวอย่างประโยค ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนในระดับต้นหรือผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี เพิ่มเติมได้ศึกษาคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตัวอย่างประโยคส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของกฎการออกเสียงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง